BUSINESS
STATISTICS
BILATERAL
RELATIONS SR-CA
BASIC INFO
ABOUT CANADA


BILATERAL RELATIONS SLOVAKIA - KANADA

Politický aspekt
Bilaterálne styky medzi SR a Kanadou nie sú zaťažené žiadnymi spormi či problémami. Možno ich charakterizovať ako veľmi dobré. Stykové aktivity za posledné dva roky zaznamenali jednoznačné oživenie a postupné zintenzívňovanie vzájomných kontaktov.

Bilaterálne návštevy


Rok 2006

18.1. pracovná návšteva zástupcu námestníka ministra zahraničných vecí Kanady D. Mulroneyho na Slovensku

Rok 2005

7. – 10. 12. účasť ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászla Miklósa na konferencii o biodiverzite v Montreale

11. – 12. 11. podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Daniel Lipšic bol na pracovnej návšteve svojho rezortného kolegu

Rok 2004

1. – 7. 11. sa Milan Karabín, predseda Najvyššieho súdu SR, zúčastnil Medzinárodnej konferencie sudcov v Ottawe

7. - 8.10. sa László Nagy, poslanec NR SR a predseda Výboru NR SR pre LP a národnostné menšiny zúčastnil na 2. svetovom kongrese za zrušenie trestu smrti v Montréale

27. – 29. 5. sa I. Belohorská a M. Mikolášik, poslanci EP, zúčastnili na konferencii o EÚ v Montreale

22. – 23. 3. sa uskutočnili bilaterálne konzultácie GR Sekcie bilaterálnej spolupráce MZV SR J. Migaša na MZV Kanady a úcast J. Migaša na Ottawskej konferencii o rozširovaní EÚ a jeho dopadoch na vztahy EÚ, resp. pristupujúcich krajín s Kanadou

Rok 2003

20.11. viedol P. Dubois, zástupca námestníka ministra ZV a medzinárodného obchodu Kanady, misiu vládnych predstavitelov Kanady v SR

15.-16.10. viedol G. Knutson, štátny tajomník MZV a medzinárodného obchodu Kanady pre SVE a BV, obchodnú misiu Kanady na Slovensku

6.-14.9. sa L. Szigeti, štátny tajomník MŠ SR, zúčastnil rozvojového programu CIDA v Kanade

8.-12.6. sa J. Berényi, štátny tajomník MZV SR, zúčastnil pracovnej návštevy v Kanade

5.-8.4. R. Schuster, prezident SR, bol na pracovnej návšteve v Kanade (pokracoval v návšteve USA v dnoch 8.- 13.4.)

15.-18.1. sa J. Kvarda, štátny tajomník MK SR, zúčastnil otvorenia Mesiaca slovenskej kultúry v Montréale

Rok 2002

11.- 13. 9. pôvodne plánovaná oficiálna návšteva predsedu vlády M. Dzurindu v Kanade pod vplyvom teroristických udalostí v USA zmenená na skrátenú pracovnú cestu (uskutočnené rokovanie s kanadským premiérom Jeanom Chrétienom)

12.- 14. 6. návšteva ministra obrany SR J. Stanka v Kanade

4. - 6. a 8. - 10. 6. oficiálna štátna návšteva prezidenta SR R. Schustera v Kanade

30.5. návšteva vtedajšieho ministra zahraničných vecí Kanady J. Manleyho v SR

21.-23.5. ministerka pre rozvoj ľudských zdrojov Kanady J. Stewartová v SR

24.-25.4. pracovná návšteva štátneho tajomníka MZV SR J. Chleba v Kanade

23.-26.4. oficiálna návšteva predsedu NR SR J. Migaš v Kanade

26.3. návšteva viceprezidenta CIDA pre strednú a východnú Európu P. Daniela v SR

9. - 11. 3. pracovná cesta štátneho tajomníka MZV SR J. Figeľa v Kanade

Rok 2001

11. - 13. 9. bol na oficiálnu návštevu Kanady pozvaný predseda vlády SR M. Dzurinda. Pod vplyvom mimoriadnych udalostí teroristického náletu na USA bola oficiálna návšteva zrušená a zmenená na skrátenú pracovnú cestu. Naplnil sa len jediný - hlavný bod programu - rokovanie s predsedom vlády Kanady J. Chrétienom.

12. - 14. 6. navštívil Kanadu minister obrany SR J. Stank, ktorý sa stretol so svojím homológom Art Eggletonom, námestníkom ministra zahraničných vecí G. Lavertuom, predsedníčkou Kanadskej parlamentnej asociácie pre NATO C. Parrishovou a predsedom Stáleho výboru pre obranu a otázky vojenských veteránov Dolnej snemovne kanadského parlamentu D. Prattom.

30.5. navštívil SR minister zahraničných vecí Kanady J. Manley. Stretol sa s prezidentom SR R. Schusterom, predsedom vlády SR M. Dzurindom a ministrom ZV SR E. Kukanom.

21.-23.5. navštívila SR ministerka pre rozvoj ľudských zdrojov Kanady J. Stewartová, ktorá sa stretla s predsedom NR SR J. Migašom, so svojím partnerom P. Magvašim, PPV SR P. Csákym, s ministrom ZV SR E. Kukanom a ministerkou financií SR B. Schmö gnerovou.

24.-25.4. pracovne navštívil Kanadu štátny tajomník MZV SR J. Chlebo, ktorý sa o.i. stretol s námestníkom ministra ZV G. Lavertuom, námestníkom ministra medzinárodného obchodu R. Wrightom, zástupcom námestníka ministra národnej obrany K. Calderom a predstaviteľmi podnikateľskej sféry.

23.-26.4. uskutočnil oficiálnu návštevu Kanady predseda NR SR J. Migaš, počas ktorej rokoval s generálnou guvernérkou A. Clarksonovou, predsedom vlády J. Chrétienom, predsedami Senátu a Dolnej snemovne kanadského parlamentu D. Haysom a P. Millikenom, ministrom medzinárodného obchodu P. Pettigrewom a ministerkou pre rozvoj ľudských zdrojov J. Stewartovou.

26.3. navštívil SR viceprezident CIDA pre SVE P. Daniel, ktorý sa stretol s podpredsedami vlády P. Csákym a I. Miklošom a štátnym tajomníkom MZV SR J. Chlebom.

Obchodno - ekonomické vzťahy

V roku 2004 bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi Eximbankou SR a Export Development Canada - vládna agentúra pre podporu kanadského exportu.

Výraznejšie oživenie hospodárskej spolupráce sa zatiaľ výrazne neprejavilo, hoci politické vzťahy vytvorili pre taký vývoj vhodný rámec. Za impulz pre rozvoj hospodársko-obchodných vzťahov možno považovať návštevu kanadského ministra medzinárodného obchodu P. Pettigrewa v septembri 2000 spolu so skupinou podnikateľov (tzv. Miniteam Canada), počas ktorej bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi MH SR a Ministerstvom zahraničných vecí a medzinárodného obchodu Kanady o obchodnej a hospodárskej spolupráci.

Kanadský kapitál je vložený v SR cca v 80 spoločnostiach, pričom väčšina spoločných podnikov pôsobí v oblasti obchodu (drobné maloobchodné služby, veľkoobchod a sprostredkovateľské činnosti). Za zmienku stojí doposiaľ najväčší kanadský kapitál do obchodného a zábavného centra Polus City Center. Projekt centra v hodnote 200 mil. CAD je realizovaný cez maďarsko-kanadského investora TriGranit Development Corporation. Objemom investovaného kapitálu Kanada nefiguruje v prvej desiatke zahraničných investorov na Slovensku. V auguste 2001 investovala kanadská spoločnosť Exall R. L. v SR 275 miliónov korún kúpou cca 40% Nováckych chemických závodov.

Hodnotenie plnenia medzinárodných bilaterálnych zmlúv medzi Slovenskou republikou a Kanadou

Presný názov zmluvy
Platnosť zmluvy od-do
Stručné hodnotenie činnosti
Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o programe Oficiálnej rozvojovej pomoci pre strednú Európu (ODACE)
Číslo v Zb. zákonov SR: 448/2003
od 10.07.2003 uzatvorená na dobu neurčitú
Dohoda sa priebežne vykonáva
Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Číslo v Zb. zákonov SR: 369/2002

od 18.12.2001 uzatvorená na dobu neurčitú

Dohoda sa priebežne vykonáva
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení
Číslo v Zb. zákonov SR: 657/2002
od 01.01.2003 uzatvorená na dobu neurčitú
Dohoda sa priebežne vykonáva
Medzinárodné Memorandum o obchodnej a hospodárskej spolupráci
12.9.2000, uzatvorená na dobu neurčitú
Ustanovenia sa priebežne vykonávajúPočas návštevy ministra medzinárodného obchodu Pettigrewa 12.9.2000 v Bratislave boli podpísané 3 dohody o budúcej spolupráci orientované na stavebníctvo (výstavba 5-tich domov v meste Harichovce v r. 2000), vzdelávanie (v rámci programu CIDA sa pripravuje program, ktorý pomôže slovenským predstaviteľom školstva identifikovať odbornosti najviac žiadané zo strany malého a stredného podnikania, podporí tvorbu nových pracovných miest a zníži mieru nezamestnanosti v SR). Treťou dohodou je zmluva na predaj strojov na brúsenie korčúľ. V Bratislave bola v r. 2000 ukončená najväčšia kanadská investícia Polus Center. Investor uvažuje vybudovať podobné centrum aj v Košiciach.
Dohoda medzi vládou SR a vládou Kanady o spolupráci pri mierovom využívaní jadrovej energie
Číslo v Zb. zákonov SR: 71/1997 Z.z.
od 22.10.1996 uzatvorená na dobu neurčitú
Ustanovenia dohody sa plniaV sídle MAAE vo Viedni bol 28.9.1999 podpísaný Vykonávací protokol medzi ÚJD SR a Úradom pre kontrolu jadrovej energie Kanady o spolupráci pri mierovom využívaní jadrovej energie. Konkretizuje spoluprácu predovšetkým v oblasti kontroly a evidencie jadrových materiálov.
Záznam o porozumení medzi vládou SR a vládou Kanady o vývoze určitých textilných výrobkov zo SR do Kanady
17.5. 1995, uzatvorená na dobu neurčitú
Dohoda sa priebežne vykonávaDohodnuté kontingenty slovenskí exportéri čerpajú iba v malom objeme (0,0-1,2%) a nie je potreba rokovať o ich zvýšení.
Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou Kanady o podpore a ochrane investícií
15.11.1990, č. 333/1992 Zb. uzatvorená na dobu neurčitú
Dohoda sa priebežne vykonáva
Zmluva medzi vládou ČSFR a vládou Kanady o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
30.8.1990,č. 537/1992 Zb. uzatvorená na dobu neurčitú
Dohoda sa priebežne vykonáva
Dohoda o rozvoji obchodu, hospodárskej a priemyselnej spolupráce medzi vládou ČSSR a vládou Kanady
5.9.1986, uzatvorená na dobu neurčitú
Táto dohoda bola jednostranne vypovedaná kanadskou vládou vo februári 1994. Podľa zdrojov MZV SR bola revízia zmluvnej základne s Kanadou ukončená a uvedená dohoda sa neuvádza.
Obchodná zmluva medzi Československom a Kanadou (č.180/1928 Zb.), Dohoda o obnovení účinnosti obchodnej zmluvy medzi ČSR a Kanadou z 15. marca 1928
15.3.1928- 24.7.1945, uzatvorená na dobu neurčitú
V rámci revízie zmluvnej základne s Kanadou bola uvedená dohoda zrušená. MZV SR ju ďalej neuvádza vo svojom zozname